Gratis Hotline 0800 54 45 8
 

Herroepingsrecht

Annuleringsbeleid & annuleringsformulier

Consumenten hebben recht op herroeping volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht

Je hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Bij overeenkomsten voor de levering van goederen bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

In het geval van overeenkomsten voor de levering van gegevens die zich niet op een fysieke drager bevinden en die in digitale vorm worden geproduceerd en beschikbaar gesteld (digitale inhoud), is de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Blitzhandel24 GmbH, Senator-Braun-Allee 9, 31135 Hildesheim, Duitsland, Tel.: 0800 54 45 8, E-Mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als je dit contract herroept, moeten we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

In het geval van contracten voor de levering van goederen kunnen wij terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Je moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. Aan de termijn is voldaan als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Je hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

In het geval van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud vervalt het herroepingsrecht voortijdig als wij met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij met de uitvoering van de overeenkomst kunnen beginnen voordat de herroepingstermijn is verstreken, u aan ons hebt bevestigd dat u zich ervan bewust bent dat u uw herroepingsrecht verliest door in te stemmen met de uitvoering van de overeenkomst en wij u een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame drager hebben verstrekt waarin de inhoud van de overeenkomst inclusief de bovengenoemde voorwaarden voor het voortijdig vervallen van het herroepingsrecht zijn opgenomen.

Algemene informatie over het retourneren van goederen

1) Vermijd beschadiging of verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen aan ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik zo nodig een beschermende buitenverpakking. Als je de originele verpakking niet meer hebt, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen transportschade.
2) Stuur de goederen niet vrachtafhalend naar ons terug.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier

Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Naar

Blitzhandel24 GmbH
Senator-Braun-Allee 9
31135 Hildesheim
Duitsland

E-mail: [email protected]

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren communicatie)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Laatst bekeken