Gratis hotline 0800 2633100
 

Herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

Bij overeenkomsten voor de levering van goederen bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

In het geval van overeenkomsten voor de levering van gegevens die zich niet op een fysieke drager bevinden en die in digitale vorm zijn geproduceerd en beschikbaar gesteld (digitale inhoud), bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Blitzhandel24 GmbH, Daimlerring 1, 31135 Hildesheim, Duitsland, Tel.: 0800 2633100, e-mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

In het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen kunnen wij terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten betreffende de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd.

Het herroepingsrecht vervalt voor overeenkomsten betreffende de levering van digitale inhoud indien wij met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij met de uitvoering van de overeenkomst kunnen beginnen voordat de herroepingstermijn is verstreken, u ons hebt bevestigd dat u zich ervan bewust bent dat u uw herroepingsrecht verliest door in te stemmen met de uitvoering van de overeenkomst en wij u een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame drager hebben verstrekt waarin de inhoud van de overeenkomst wordt uiteengezet, met inbegrip van de bovengenoemde voorwaarden voor het voortijdig vervallen van het herroepingsrecht.

Algemene informatie over de terugzending van goederen

1) Vermijd a.u.b. beschadiging of verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, gelieve dan een geschikte verpakking te gebruiken om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade.
2) Stuur de goederen a.u.b. niet vrachtafhalend naar ons terug.
3) Er zij op gewezen dat de bovengenoemde punten 1-2 geen noodzakelijke voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier

Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen.

Naar

Blitzhandel24 GmbH
Daimlerring 1
31135 Hildesheim
Duitsland
E-mail: [email protected]

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgevingen op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Laatst bekeken