E-Mail Blitzversand
meer dan 100.000 tevreden klanten
tevredenheidsgarantie
Service-hotline: 0800 2633100

herroepingsrecht

Recht op herroeping & herroepingsrecht & herroepingsinstructie

(1) Indien u een consument in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) bent, d.w.z. de aankoop doet voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan uw commerciële activiteit of uw zelfstandige beroepsactiviteit, heeft u het recht van herroeping volgens de volgende bepalingen.

herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn gaat in op de datum waarop u of een andere derde dan de door u aangewezen vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u

MSOfficehandel UG (beperkte aansprakelijkheid),

Jahnstr. Een,

31162 Bad Salzdetfurth

E-mail: shop@blitzhandel24.de

Telefoon +49 800 1100077

u door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model intrekkingsformulier, dat niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.


Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardleverancier die wij aanbieden). Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betaalmiddelen gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

We kunnen weigeren om de terugbetaling te weigeren totdat we de Goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welke van de twee het eerst komt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons of aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

Zij zijn slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om hun aard, eigenschappen en functionaliteit te onderzoeken.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Aan

Bedrijf:

Adres:

E-mail:

Fax:

Ik/wij (*) verklaar hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*):

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en):

Adres van de consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen voor papieren communicatie)

afspraak

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op

- Levering van goederen die niet vooraf worden geleverd en waarvan de vervaardiging wordt bepaald door een individuele keuze of bestemming van de consument of die duidelijk toe te schrijven zijn aan de persoonlijke smaak van de consument.

zijn afgestemd op de behoeften van de consument, of

- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

(3) Een herroepingsrecht volgens § 356 lid 5 BGB vervalt bij een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager staat, wanneer de ondernemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, nadat de consument er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de ondernemer met de uitvoering van de overeenkomst vóór het verstrijken van de herroepingstermijn begint en heeft bevestigd dat hij door zijn instemming met de uitvoering van de overeenkomst zijn herroepingsrecht verliest.

Laatst bekeken