Gegevensbescherming

De bescherming van de gegevens van onze klanten, medewerkers en zakenpartners en het respect voor het grondrecht op zelfbeschikking van informatie zijn voor ons belangrijk. Gegevensbescherming en -beveiliging zijn daarom voor ons van bijzonder belang. We willen ook graag weten wie onze gegevens verwerkt en om welke reden.

Daarom is het gebruik van onze internetpagina's in principe mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens; als u gebruik wilt maken van speciale aanbiedingen of diensten, zoals het plaatsen van een bestelling, het maken van contact of het inschrijven voor een nieuwsbrief, etc., kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de basisregelgeving inzake gegevensbescherming en met inachtneming van de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op onze onderneming.

Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over het soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. U wordt ook op de hoogte gebracht van uw rechten.

Wij hebben in ons bedrijf talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen (gegevensbeveiliging). De overdracht van gegevens via het internet kan echter over het algemeen veiligheidsleemten vertonen, zodat wij geen absolute bescherming kunnen garanderen.

Definities

Onze verklaring inzake gegevensbescherming is gebaseerd op de volgende voorwaarden

Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) en

de wet inzake de aanpassing van de wet op de gegevensbescherming aan verordening (EU) 2016/679 en inzake de tenuitvoerlegging van richtlijn (EU) 2016/680 (Wet op de aanpassing en tenuitvoerlegging van de wet op de gegevensbescherming EU - DSAnpUG-EU) Bundesgesetzbuch 2017 Deel I nr. 44, uitgegeven op 05.07.2017, blz. 2097, zoals gewijzigd (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).

 

Naam en adres van de controleur

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere verordeningen met betrekking tot gegevensbescherming is de persoon die verantwoordelijk is in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming:

MSOfficehandel UG (beperkte aansprakelijkheid), vertegenwoordigd door de algemeen directeur Faruk Ferizai, Jahnstraße 1, 31162 Bad Salzdetfurth

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is

Advocaat Michael F. Ochsenfeld

Gegevensbeschermingsfunctionaris, gegevensbeschermingsauditor (TÜV)

Deskundige voor gegevensbescherming en -beveiliging (BDSF e.V.)

OCHSENFELD+COLL Advocaten

Stationslaan 9, 31134 Hildesheim

Telefoon +49 (0) 5121 102210

Fax +49 (0) 5121 1022122

Blitzhandel24@ochsenfeld.com

www.ochsenfeld.com

Iedere betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks, mondeling, schriftelijk of per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonlijke gegevens (naam, adres, bestelgegevens en betalingsinformatie) met het oog op de uitvoering van het contract. Als het nodig is om uw bestelling te verwerken, geven wij uw naam, adres en, indien van toepassing, telefoonnummer of e-mailadres en uw betalingsgegevens door aan het bedrijf dat de opdracht tot betaling of betalingsbemiddeling heeft gegeven. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden, die wij hieronder hebben opgesomd.

 

Verzameling van algemene gegevens en informatie

Onze aanbiedingen en diensten zijn alleen gericht op personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Wij vragen geen persoonlijke gegevens van kinderen en jongeren.

Onze website verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie telkens wanneer u of een geautomatiseerd systeem toegang krijgt tot de website. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden opgenomen

 1. gebruikte browsertypes en browserversies,
 2. het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt,
 3. de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (zgn. referrer URL)
 4. de subwebsites, die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website
 5. de datum en het tijdstip van toegang tot de website,
 6. een Internet Protocol (IP) adres,
 7. de internetprovider van het toegangssysteem en
 8. andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis van de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Bovendien worden deze gegevens verzameld op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is eerder nodig om

 1. om de inhoud van onze website correct aan te leveren,
 2. om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren,
 3. om de permanente bruikbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te garanderen en
 4. de wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor de vervolging in het geval van een cyberaanval.

Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch door ons geëvalueerd en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf te verhogen om een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door u verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen. Het is daarom niet mogelijk om conclusies over u te trekken.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om bepaalde functies te gebruiken. De overgedragen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van het desbetreffende aanbod of de desbetreffende dienst. Verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, zullen wij u per e-mail informeren. De e-mail wordt verstuurd naar het adres dat u tijdens de registratie heeft opgegeven.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Wij slaan de gegevens op die tijdens de registratie zijn verzameld voor de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden gewist als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Inschrijving op onze nieuwsbrief

Op onze website heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

Wij zullen u en onze zakenpartners op regelmatige tijdstippen informeren door middel van een nieuwsbrief over de bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen worden ontvangen als

 1. de betrokkene heeft een geldig e-mailadres,
 2. de betrokkene meldt zich aan om de nieuwsbrief te ontvangen.
 3. er is geen bezwaar tegen het ontvangen van de nieuwsbrieven van ons.

Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat u voor de eerste keer heeft opgegeven voor de nieuwsbrief via de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief bewaren wij ook het IP-adres dat door de Internet Service Provider (ISP) van het door de betrokkene bij de aanmelding gebruikte computersysteem is toegewezen, evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding.

Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (eventuele) misbruik van het opgegeven e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient dus onze en uw rechtsbescherming.

De persoonlijke gegevens die tijdens de registratie voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor de registratie, zoals het geval kan zijn als er wijzigingen zijn in het aanbod van de nieuwsbrief of als de technische voorwaarden veranderen. Persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door u te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens, die u ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Met het oog op de herroeping van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Verder is het te allen tijde mogelijk om zich af te melden voor de nieuwsbrief direct op onze website of om ons op een andere manier (telefonisch, schriftelijk of vergelijkbaar) te informeren.

Contactmogelijkheid via de website

Onze website bevat ook informatie die u in staat stelt om contact op te nemen met ons bedrijf. Dit omvat ook e-mailadressen.

Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier op de website, worden de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor verwerking of om contact met u op te nemen. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. De in het verleden uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties blijven van kracht in geval van herroeping.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of totdat het niet meer nodig is de gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Klantenserviceaccount

"Wanneer u een klantenrekening opent, gaat u ermee akkoord dat uw voorraadgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en bankgegevens, evenals uw gebruiksgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) worden opgeslagen. Dit geeft u de mogelijkheid om bij ons te bestellen met uw e-mailadres of uw klantnummer en uw persoonlijke wachtwoord. We zullen de volgende toestemming krijgen:

"(...) Ik wil graag een account aanmaken. Bewaar hiervoor mijn gegevens. Ik kan deze overeenkomst te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld per e-mail. Uw gegevens worden dan verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO".

 

Kredietbeoordeling

Om uw kredietwaardigheid te controleren, verkrijgen wij kredietinformatie op basis van wiskundig-statische procedures SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (SCHUFA). Meer informatie over de verwerking en de bescherming van gegevens vindt u op de website van SCHUFA. www.schufa.de.

Wij verkrijgen ook kredietwaardigheidsinformatie op basis van wiskundig-statische procedures van Boniversum GmbH Hellersbergstraße 12 D-41460 Neuss. Meer informatie over de verwerking en gegevensbescherming is te vinden op de website van Boniversum GmbH onder www.boniversum.de.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u als exploitant van de site naar ons stuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

 

Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit is voorzien door de Europese richtlijnen en verordeningen of enige andere wetgever in wetten of verordeningen waaraan wij onderworpen zijn of als een door u gegeven toestemming door u is herroepen.

Indien het doel van de opslag niet meer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordeninggever of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of gewist. Voor zover de wettelijke opslagtermijnen in acht moeten worden genomen, bijvoorbeeld in het kader van de handels- en belastingwetgeving, kan de opslagtermijn voor bepaalde gegevens oplopen tot 10 jaar.

 

 

 

 

 

uw rechten

Recht op bevestiging

U heeft het recht om ons te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kan zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met ons.

Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om op elk moment en kosteloos informatie over zijn of haar persoonsgegevens en een kopie daarvan te verkrijgen van de verantwoordelijke voor de verwerking. Bovendien heeft de Europese Richtlijn en Verordeninggever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking,

de categorieën van verwerkte persoonsgegevens,

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties,

indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur,

het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem of haar betreffende persoonsgegevens of van een recht om de verwerking te laten beperken door de voor de verwerking verantwoordelijke of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking,

het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de gegevensbeschermingsautoriteit en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene.

Bovendien hebt u recht op informatie over de vraag of er persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land - een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte - of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de persoon het recht om geïnformeerd te worden over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met ons.

Recht op correctie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, met toestemming van de Europese wetgever, onverwijld de rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Voorts heeft de betrokkene het recht om, gelet op de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met ons.

Recht op annulering ("recht om te worden vergeten")

U heeft het recht om te eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden gewist als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet noodzakelijk is:

- · De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet meer nodig zijn.

- · Zij trekken hun toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de DPA of artikel 9, lid 2, onder a), van de DPA en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

- · U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DPA en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de DPA.

- · De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

- · De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

- · De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DS-GVO.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en u wilt dat uw persoonlijke gegevens door ons worden gewist, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens door ons openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke voor de verwerking verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 DS-GVO, zullen wij redelijke maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere verantwoordelijken voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens ervan op de hoogte te stellen dat u deze andere verantwoordelijken hebt verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen, tenzij de verwerking noodzakelijk is.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- · De juistheid van de persoonsgegevens zal door u worden betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

- · De verwerking is onwettig, u maakt bezwaar tegen het verwijderen van persoonsgegevens en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van persoonsgegevens.

- · Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar u heeft de gegevens wel nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

- · U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van het DPA en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan de uwe.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en u wilt de beperking van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens aanvragen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met ons.

 

Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U heeft ook het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke partij, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming conform art. 6 lid 1 letter a DS-GVO of art. 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan ons is opgedragen.

Bovendien heeft u bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdracht conform art. 20 lid 1 DS-GVO het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens rechtstreeks van ons aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om uw recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

 

recht van beroep

U heeft het recht om op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DPA te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van uw specifieke situatie plaatsvindt. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor een verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op deze marketing. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze in verband wordt gebracht met dergelijke direct mail. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken voor deze doeleinden.

Om uw recht van bezwaar uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris of met ons. Het staat hun ook vrij om hun recht van bezwaar in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures die het gebruik van technische specificaties met zich meebrengen.

 

Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, op voorwaarde dat de beslissing

niet nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons, of

is toegestaan door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn en dat recht voorziet in passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te waarborgen, of

met uw uitdrukkelijke toestemming.

U heeft ook het recht om ons de geautomatiseerde beslissing te laten beoordelen of er in te grijpen, uw eigen standpunt te presenteren en de beslissing aan te vechten.

Om dit recht te doen gelden, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met ons.

 

Recht op herroeping van een toestemming voor gegevensbescherming

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Om het recht op herroeping van een toestemming voor gegevensbescherming te doen gelden, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben zij het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbescherming is de staatssecretaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar ons bedrijf is gevestigd.

De volgende link geeft een lijst van de nationale functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Gegevensbescherming voor toepassingen en de aanvraagprocedure

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van de aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval als een aanvrager de relevante aanvraagdocumenten elektronisch bij ons indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website.

Indien wij met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluiten, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien wij geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluiten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, mits geen andere legitieme belangen de verwijdering in de weg staan. Andere gerechtvaardigde belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld onze bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

 

Cookies

Onze website gebruikt cookies voor bepaalde diensten. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De gegevens die in onze cookies zijn opgeslagen, zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.)".

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw eindapparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies monitoren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Wij maken gebruik van zogenaamde sessiecookies, die voor de duur van een internetsessie op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken sessiecookies, bijvoorbeeld voor het inloggen of het verwerken van een aankoop. Een ID wordt opgeslagen in de sessiecookie.

Daarnaast worden webanalyses en online marketingtechnologieën op onze website gebruikt voor analyse- en optimalisatiedoeleinden. Deze maken meestal gebruik van permanente cookies, die ook op uw eindapparaat worden opgeslagen voor toekomstige sessies.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het leveren van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelmandje), is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Als beheerders van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Indien er andere cookies worden geplaatst (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering:

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en worden door de gebruiker naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

Traceerhulpmiddelen

Onze website maakt gebruik van een tracking tool om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Uit de verzamelde gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt.

We zullen deze tracking tools niet onopgemerkt laten:

- · persoonlijke informatie over u te verzamelen

- · het doorgeven van dergelijke gegevens aan derde partijen en marketingplatforms

- · om de gegevens te koppelen aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.)

Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van CleverReach

We gebruiken CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. Met deze service kunnen we de distributie van de nieuwsbrief organiseren en analyseren. De gegevens die u invoert om de nieuwsbrief te ontvangen, zoals uw e-mailadres, worden opgeslagen op de CleverReach-servers. De serverlocaties zijn Duitsland en Ierland.

Het versturen van nieuwsbrieven met CleverReach stelt ons in staat om het gedrag van de ontvanger van de nieuwsbrief te analyseren. De analyse laat onder andere zien hoeveel ontvangers hun nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak er op links in de nieuwsbrief is geklikt. CleverReach ondersteunt conversie tracking om te analyseren of een eerder gedefinieerde actie, zoals een productaankoop, heeft plaatsgevonden na het aanklikken van een link. Details over de gegevensanalyse door CleverReach zijn te vinden onderhttps://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de uwe (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende of u schrijft zich uit via de "unsubscribe"-link in de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking wordt door de intrekking niet aangetast.

Als u niet wilt dat CleverReach uw gegevens analyseert, moet u de nieuwsbrief opzeggen. Om u uit te schrijven, stuurt u ons gewoon een informele e-mail of gebruikt u de "uitschrijf"-link in de nieuwsbrief.

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden verwijderd van onze servers en de servers van CleverReach in geval van uitschrijving. Indien deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

Details over het CleverReach privacybeleid zijn te vinden ophttps://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Om volledig te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van gegevensbescherming hebben wij een contract afgesloten met CleverReach voor de afhandeling van bestellingen.

 

 

Voor de integratie en weergave van videocontent maakt onze website gebruik van plugins van Vimeo. De aanbieder van het videoportaal is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde Vimeo-plug-in wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt Vimeo welke van onze pagina's u heeft bezocht. Vimeo kent uw IP-adres, zelfs als u niet bent ingelogd of geen account heeft bij de videoportal. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar servers van het videoportaal in de VS. Vimeo kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen.

Details over de behandeling van gebruikersgegevens zijn te vinden in het Vimeo-privacybeleid ophttps://vimeo.com/privacy.

 

Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Facebook

We hebben componenten van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te communiceren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt onder andere gebruikers van het sociale netwerk in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De verantwoordelijke voor de verwerking is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, als een betrokkene buiten de VS of Canada woont.

Telkens wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite oproept, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden ophttps://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DEkan worden opgehaald. In het kader van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, herkent Facebook elke keer dat u onze website oproept en gedurende uw hele verblijf op onze website welke specifieke pagina van onze website u bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook aan uw respectieve Facebook-account. Als u op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-buttons drukt, bijvoorbeeld de "Like"-knop, of een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via het Facebook-onderdeel altijd informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht, dat u op hetzelfde moment bent ingelogd op Facebook wanneer u onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of u op het Facebook-onderdeel klikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan Facebook de verzending voorkomen door uit te loggen uit uw Facebook-account voordat u onze website bezoekt.

Het databeleid dat door Facebook wordt gepubliceerd, is te vinden ophttps://de-de.facebook.com/about/privacy/geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke instellingen Facebook aanbiedt om de privacy van de betrokken persoon te beschermen. Daarnaast zijn er diverse applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten-batenverhouding van internetreclame te analyseren.

De werkmaatschappij van het onderdeel Google Analytics is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De gegevensbeheerder gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze internetpagina's afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is de analyse van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om verdere diensten in verband met het gebruik van onze website te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google Analytics-component gevraagd om gegevens naar Google door te sturen voor online analyse. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te achterhalen en vervolgens de afwikkeling van de opdracht mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie waar een toegang vandaan komt en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betreffende persoon. Wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Om dit te doen, moet de betrokken persoon een browser add-on installeren onder de linkhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dedownloaden en installeren. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt verwijderd, geformatteerd of op een later tijdstip opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de Browser Add-On wordt gedeïnstalleerd of gedeactiveerd door de betreffende persoon of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is er de mogelijkheid om de Browser Add-On opnieuw te installeren of te reactiveren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google is te vinden ophttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/en onderhttps://www.google.com/analytics/terms/de.htmlkan worden opgehaald. Google Analytics is beschikbaar via deze linkhttps://www.google.com/intl/de_de/analytics/meer in detail uitgelegd.


Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google Remarketing

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website Google Remarketingdiensten geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords die een bedrijf in staat stelt om advertenties weer te geven aan internetgebruikers die de website van het bedrijf eerder hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te maken en dus ook om interesse-relevante advertenties aan de internetgebruiker te tonen.

De werkmaatschappij van de Google Remarketing diensten is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google Remarketing is het tonen van interesse-relevante reclame. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties weer te geven via het Google advertentienetwerk of deze te laten weergeven op andere internetsites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie is Google in staat om de bezoeker van onze website te herkennen wanneer hij of zij vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het Google-reclame-netwerk. Telkens wanneer een website waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, wordt benaderd, identificeert de internetbrowser van de betreffende persoon zich automatisch met Google. In het kader van deze technische procedure ontvangt Google informatie over persoonlijke gegevens zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om interessante reclame te tonen.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht, opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op rente gebaseerde reclame door Google. Hiervoor moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen vanuit elk van de door hem of haar gebruikte internetbrowsers en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google is te vinden ophttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/kan worden opgehaald.

 

Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google AdWords

De gegevensbeheerder heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice die adverteerders in staat stelt om advertenties weer te geven in de zoekmachineresultaten van Google en in het Google-adverterentienetwerk. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om vooraf gedefinieerde trefwoorden te specificeren die gebruikt zullen worden om een advertentie weer te geven in de resultaten van de zoekmachine van Google, maar alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoord relevant zoekresultaat op te halen. In het Google-reclame-netwerk worden de advertenties via een automatisch algoritme en in overeenstemming met de eerder gedefinieerde trefwoorden verspreid naar thematische websites.

De werkmaatschappij van de Google AdWords diensten is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google AdWords is om onze website te adverteren door het weergeven van advertenties die relevant zijn voor onze interesses op de websites van derde bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en door het weergeven van advertenties van derden op onze website.

Als een persoon onze website via een Google-advertentie bereikt, wordt op het informatietechnologiesysteem van de persoon in kwestie een zogenaamde conversiecookie door Google opgeslagen. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en dient niet om de persoon in kwestie te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website zijn geopend. De conversie-cookie stelt zowel ons als Google in staat om bij te houden of een persoon die onze website via een AdWords-advertentie heeft bereikt, omzet heeft gegenereerd, dat wil zeggen of hij of zij een aankoop van goederen heeft voltooid of opgegeven.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden door ons op hun beurt gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de persoon in kwestie te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de internetpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Google AdWords ingesteld cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op rente gebaseerde reclame door Google. Hiervoor moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen vanuit elk van de door hem of haar gebruikte internetbrowsers en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google is te vinden ophttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/kan worden opgehaald.

 

Verzet tegen de gegevensverzameling door Google

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze site worden verzameld:Google Analytics uitschakelen.

Details over de behandeling van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van PayPal

Onze website maakt betaling via PayPal mogelijk. De betalingsdienst wordt geleverd door PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u met PayPal betaalt, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal gestuurd.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. De in het verleden uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties blijven van kracht in geval van herroeping.

 

Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Amazon Pay


Wij gebruiken op onze Website de betalingsdienst van Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments").
Om deze betaalservice te integreren, is het voor Amazon Payments noodzakelijk om gegevens te verzamelen, op te slaan en te analyseren (bijv. IP-adres, Apparaten, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw Inrichting) wanneer u de website bezoekt.
Cookies kunnen ook voor dit doel worden gebruikt. De cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen. De gegevensverwerking dient om u de betaling via de betalingsdienst van Amazon Payments aan te kunnen bieden. Deze gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO vanuit ons overwegend legitieme belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. Met de keuze en het
gebruik van "Amazon Payments" worden de voor de betalingsverwerking benodigde gegevens aan Amazon Payments overgedragen om de overeenkomst met u met de gekozen betaalmethode te kunnen nakomen.

Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO. Voor meer
informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienst van Amazon Payments verwijzen wij u naar de desbetreffende verklaring inzake gegevensbescherming hier: https://pay.amazon.com/de/help/201212490. 

Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik en de toepassing van Klarna

Onze website maakt het mogelijk om te betalen via Klarna. De betalingsdienst wordt geleverd door Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Bij het betalen met Klarna (Klarna kassa-oplossing) verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Details zijn te vinden in Klarna's privacybeleid onderhttps://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna gebruikt cookies om de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Deze optimalisatie vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Cookies van Klarna blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Details over het gebruik van Klarna cookies vindt u onder:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

De overdracht van uw gegevens aan Klarna is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. De in het verleden uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties blijven van kracht in geval van herroeping.

Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van directe bankoverschrijving

Onze website maakt het mogelijk om te betalen via "instant bankoverschrijving". Aanbieder van de betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland.

Met behulp van de procedure "Sofortüberweisung" ontvangen wij in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij direct beginnen met het nakomen van onze verplichtingen.

Bij betaling met "Sofortüberweisung" worden uw PIN en TAN doorgegeven aan Sofort GmbH. De betalingsprovider logt in op uw online bankrekening, controleert automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving uit. Dit wordt gevolgd door een onmiddellijke bevestiging van de transactie. Uw omzet, de kredietlimiet van uw kredietfaciliteit en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi worden ook automatisch gecontroleerd na het inloggen.

De overdracht aan Sofort GmbH omvat naast PIN en TAN ook betalingsgegevens en gegevens over uw persoon. Uw persoonlijke gegevens omvatten voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Deze gegevensoverdracht is nodig om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en om fraude te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking ter uitvoering van een overeenkomst). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. De in het verleden uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties blijven van kracht in geval van herroeping.

De details van de betaling via een directe bankoverschrijving zijn te vinden ophttps://www.sofort.de/datenschutz.htmlenhttps://www.klarna.com/sofort/.

 

Status: 15.12.2018

Laatst bekeken