E-Mail Blitzversand
meer dan 100.000 tevreden klanten
tevredenheidsgarantie
Service-hotline: 0800 2633100

gegevensbescherming

De bescherming van de gegevens van onze klanten, medewerkers en zakenpartners en de eerbiediging van het fundamentele recht op informatieverstrekking zijn voor ons belangrijk. Daarom zijn gegevensbescherming en -veiligheid voor ons bijzonder belangrijk. We willen ook graag weten wie onze gegevens verwerkt en om welke reden.

Daarom is het gebruik van onze internetpagina's in principe mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; als u gebruik wilt maken van speciale aanbiedingen of diensten, zoals bijvoorbeeld een bestelling, een contactpersoon of registratie voor een nieuwsbrief etc., kan een verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de basisverordening voor de bescherming van persoonsgegevens en de voor ons bedrijf geldende landspecifieke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens.

Met deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. U wordt ook op de hoogte gebracht van de rechten waarop u aanspraak kunt maken.

Wij hebben in ons bedrijf tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen (veiligheid van de gegevens). De gegevensoverdracht via het internet kan echter in principe een leemte in de beveiliging vertonen, zodat wij geen absolute bescherming kunnen garanderen.

definities

Ons privacybeleid is gebaseerd op de volgende voorwaarden

 • Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG), de basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) en de verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 • de wet inzake de aanpassing van de wet inzake gegevensbescherming aan verordening (EU) 2016/679 en inzake de uitvoering van richtlijn (EU) 2016/680 (EU-wet inzake de aanpassing en uitvoering van de gegevensbescherming - DSAnpUG-EU), Bundesgesetzblatt 2017, deel I, nr. 44, van 5.7.2017, blz. 2097, zoals gewijzigd (federale wet inzake gegevensbescherming).

de naam en het adres van de controller

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is de commissaris voor gegevensbescherming:

MSOfficehandel UG (beperkte aansprakelijkheid), vertegenwoordigd door algemeen directeur Faruk Ferizai, Jahnstraße 1, 31162 Bad Salzdetfurth, Duitsland.

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De gegevensbeschermingsfunctionaris van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Advocaat Michael F. Ochsenfeld

Functionaris voor gegevensbescherming, accountant voor gegevensbescherming (TÜV)

Expert voor gegevensbescherming en -beveiliging (BDSF e.V.)

OCHSENFELD+COLLL Advocaten OCHSENFELD+COLLL

Bahnhofallee 9, 31134 Hildesheim, Duitsland.

Telefoon +49 (0) 5121 102210

Telefax +49 (0) 5121 102212122

Blitzhandel24@ochsenfeld.com

www.ochsenfeld.com

Iedere betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks, mondeling, schriftelijk of per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties met betrekking tot de bescherming van gegevens.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als beheerder van de website stuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotje in de browserregel.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

Onze aanbiedingen en diensten zijn alleen gericht op personen die 18 jaar of ouder zijn. Wij vragen geen persoonlijke gegevens van kinderen en jongeren.

Onze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer u de website bezoekt of een geautomatiseerd systeem gebruikt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden opgenomen

 1. gebruikte browsertypes en browserversies,
 2. het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt,
 3. de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (de zogenaamde referrer URL),
 4. de subwebsites, die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website,
 5. de datum en tijd van toegang tot de website,
 6. een internetprotocoladres (IP-adres),
 7. de internetprovider van het toegangssysteem, en
 8. andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om gevaren af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Bovendien worden deze gegevens verzameld op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f, DSGVO.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de persoon in kwestie. Deze informatie is veeleer nodig om

 1. om de inhoud van onze website correct aan te leveren,
 2. om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren,
 3. het waarborgen van de bruikbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en van de technologie van onze website, en
 4. om de wetshandhavingsautoriteiten de informatie te verschaffen die ze nodig hebben om een cyberaanval te vervolgen.

Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door ons zowel statistisch geëvalueerd als met het doel om de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf te verbeteren om een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door u verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen. Het is daarom niet mogelijk om conclusies over u te trekken.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om bepaalde functies te gebruiken. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst. De bij de registratie gevraagde verplichte informatie moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, informeren wij u per e-mail. De e-mail wordt verstuurd naar het adres dat tijdens de registratie is opgegeven.

De verwerking van de gegevens die bij de registratie worden ingevoerd, is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking.

Wij bewaren de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld voor de periode dat u zich op onze website registreert. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Op onze website heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de nieuwsbrief bij het bestellen van de nieuwsbrief vloeit voort uit het invoerscherm dat voor dit doel wordt gebruikt.

Wij informeren u en onze zakenpartners regelmatig over de aanbiedingen van het bedrijf door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen worden ontvangen indien

 1. de betrokkene beschikt over een geldig e-mailadres,
 2. de betrokken persoon zich inschrijft om de nieuwsbrief te ontvangen.
 3. er is geen bezwaar tegen de ontvangst van de nieuwsbrieven door ons.

Om wettelijke redenen wordt een bevestigingsmail in het kader van de dubbele opt-in procedure verzonden naar het e-mailadres dat u voor het eerst heeft opgegeven voor de verzending van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij ook het door de Internet Service Provider (ISP) aan het door de betrokkene op het moment van aanmelding gebruikte computersysteem en de datum en tijd van aanmelding toegewezen IP-adres op.

Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijk) misbruik van het door een persoon opgegeven e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren en dient daarom onze en uw wettelijke bescherming.

De persoonlijke gegevens die in het kader van een nieuwsbriefregistratie worden verzameld, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te versturen. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of de registratie in dit verband, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische voorwaarden. De persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefservice worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens, die u ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Om uw toestemming in te trekken, vindt u een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Verder is het te allen tijde mogelijk om u rechtstreeks af te melden voor de nieuwsbriefmailing op onze website of om ons hiervan op een andere manier (telefonisch, schriftelijk of anderszins) op de hoogte te stellen.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als beheerder van de website stuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotje in de browserregel.

Mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de website

Onze website bevat ook informatie die u in staat stelt om contact op te nemen met ons bedrijf. Hieronder vallen ook e-mailadressen.

Als u per e-mail of via een contactformulier op de website contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor verwerking of om contact met u op te nemen. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 liter DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. De gegevensverwerking in het verleden blijft effectief in het geval van herroeping.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of totdat er geen noodzaak meer is om gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Routinematige verwijdering en afscherming van persoonlijke gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of indien dit is voorzien door de Europese richtlijn en het Europese reguleringsorgaan of een andere wetgever in de wetten of regelgeving waaraan wij onderworpen zijn of indien uw toestemming door u is ingetrokken.

Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn en verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of gewist. Voor zover de wettelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, bijvoorbeeld op het gebied van de handels- en belastingwetgeving, kan de bewaartermijn voor bepaalde gegevens maximaal 10 jaar bedragen.

je rechten

Recht op bevestiging

U heeft het recht om bevestiging van ons te vragen of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming of met ons.

Recht van toegang

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde kosteloos van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te verkrijgen over de hem betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Daarnaast heeft de Europese wetgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

 • de doeleinden van de verwerking,
 • de categorieën van de te verwerken persoonsgegevens,
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties,
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen,
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de hem betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking,
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit,
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de groepsvrijstellingsverordening van het Agentschap en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U heeft ook het recht om te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land - een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte - of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de juiste garanties in verband met de verzending.

Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming of met ons.

Recht op correctie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, dat wordt toegekend door de Europese richtlijn en verordeninggever, om onverwijld de rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die hem of haar betreffen. Voorts heeft de betrokkene het recht om, gelet op de doeleinden van de verwerking, te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming of met ons.

Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten")

U heeft het recht om te eisen dat wij uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet nodig is:

 • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.
 • Zij trekken hun toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de groepsvrijstellingsverordening van het DS of artikel 9, lid 2, onder a), van de groepsvrijstellingsverordening van het DS, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de groepsvrijstellingsverordening van het Agentschap en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de groepsvrijstellingsverordening van het Agentschap.
 • Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en u wilt dat uw persoonlijke gegevens door ons worden gewist, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en ons bedrijf, als verantwoordelijke, verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen overeenkomstig artikel 17, lid 1, DS-GVO, zullen wij passende maatregelen nemen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking en die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat u deze andere personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens hebt verzocht om alle koppelingen naar deze persoonsgegevens te verwijderen, of kopieën of replicaties ervan te verwijderen, voor zover deze verwerking niet noodzakelijk is.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht te eisen dat wij de verwerking beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt door u betwist voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig, u weigert de verwijdering van de persoonlijke gegevens en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens.
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt ze nodig om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de gegronde redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan de uwe.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en u wenst de beperking van de door ons opgeslagen persoonsgegevens op te vragen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met ons.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat over u heeft verstrekt, te ontvangen. U heeft ook het recht deze gegevens zonder enige belemmering van onze kant door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, mits de verwerking gebaseerd is op de toestemming conform art. 6 lid 1 letter a DS-GVO of art. 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van de aan ons toevertrouwde overheidsopdracht.

Bovendien heeft u bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 20, lid 1, DS-GVO het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks door ons aan een andere verantwoordelijke persoon te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om uw recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

recht van verzet

U heeft het recht om op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de groepsvrijstellingsverordening inzake DS te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze betrekking heeft op dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Om uw recht van verzet uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met ons. Het staat hun eveneens vrij om, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van hun recht om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die eveneens aanzienlijke gevolgen voor u heeft, op voorwaarde dat de beslissing

 • niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van enige overeenkomst tussen u en ons, of
 • wettig is volgens het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn, en die wetten adequate maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen, of
 • met uw uitdrukkelijke toestemming.

U heeft ook het recht om de geautomatiseerde beslissing door ons te laten onderzoeken of te laten ingrijpen, uw eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

Om uw rechten te doen gelden, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met ons.

Recht om de toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

U heeft te allen tijde het recht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Om uw recht op herroeping van uw toestemming voor gegevensbescherming te doen gelden, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar onze onderneming gevestigd is.

De volgende link geeft een lijst van de staatsfunctionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Gegevensbescherming voor toepassingen en in de aanvraagprocedure

Wij verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens van sollicitanten voor de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager de desbetreffende aanvraagdocumenten elektronisch bij ons indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website.

Als wij een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluiten, worden de verstrekte gegevens opgeslagen voor de verwerking van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als wij geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluiten, worden de aanvraagdocumenten twee maanden na de kennisgeving van de afwijzingsbeslissing automatisch gewist, tenzij er sprake is van een ander rechtmatig belang dat zich daartegen verzet. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld onze bewijslast in procedures op grond van de Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

koekjes

Onze website maakt voor bepaalde diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser opslaat op uw apparaat. Cookies helpen ons om onze site gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De gegevens die in onze cookies worden opgeslagen, zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.)".

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden aan het einde van uw browsersessie automatisch verwijderd. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw terminal staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het gebruik van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies, die op uw computer worden opgeslagen voor de duur van een internetsessie. Wij gebruiken sessiecookies, bijvoorbeeld om in te loggen of om een aankoop te verwerken. Hier wordt een ID opgeslagen in de sessiecookie.

Daarnaast worden op onze website webanalyse en online marketing technologieën gebruikt voor analyse en optimalisatie. Deze maken meestal gebruik van permanente cookies, die ook worden opgeslagen voor toekomstige sessies op uw eindapparaat.

Het instellen van cookies, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van elektronische communicatieprocessen of het verstrekken van bepaalde door u gevraagde functies (bijvoorbeeld winkelwagen), gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 liter DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en soepel aanbieden van onze diensten. Indien andere cookies (bijv. voor analysefuncties) worden ingesteld, worden deze in deze verklaring over de gegevensbescherming apart behandeld.

traceerinstrumenten

Onze website maakt gebruik van een tracking tool om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Gebruiksprofielen worden gemaakt van de verzamelde gegevens onder een pseudoniem.

Deze tracking tools zullen we niet ongemerkt gebruiken om onopgemerkt op te sporen:

 • persoonlijke informatie over u te verzamelen
 • dergelijke informatie door te geven aan derden en marketingplatforms
 • de gegevens te koppelen aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, etc.)

Privacybeleid voor het gebruik en gebruik van CleverReach

Voor het versturen van nieuwsbrieven gebruiken we CleverReach. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Met deze dienst kunnen we de verzending van nieuwsbrieven organiseren en analyseren. De gegevens die u invoert om de nieuwsbrief te ontvangen, zoals uw e-mailadres, worden opgeslagen op de servers van CleverReach. Serverlocaties zijn Duitsland en Ierland.

De verzending van de nieuwsbrief met CleverReach stelt ons in staat om het gedrag van de ontvanger van de nieuwsbrief te analyseren. De analyse laat onder andere zien hoeveel ontvangers hun nieuwsbrief hebben geopend en met welke frequentie er op de links in de nieuwsbrief is geklikt. CleverReach ondersteunt conversie tracking om te analyseren of een vooraf gedefinieerde actie, zoals een productaankoop, heeft plaatsgevonden na het klikken op een link. Details over de gegevensanalyse van CleverReach zijn te vinden op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 liter DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Om te annuleren, stuur ons een informele e-mail of gebruik de "Unsubscribe" link in de nieuwsbrief om ons uit te schrijven. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties.

Als u niet wilt dat CleverReach uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Om u af te melden, stuurt u ons gewoon een informele e-mail of gebruikt u de "unsubscribe" link in de nieuwsbrief.

De gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen worden verwijderd van onze servers en de CleverReach-servers als u zich afmeldt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

Meer informatie over het privacybeleid van CleverReach is te vinden op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Om volledig te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van gegevensbescherming hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met CleverReach.

Voor de integratie en weergave van video-inhoud maakt onze website gebruik van plugins van Vimeo. De aanbieder van het videoportaal is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer een pagina met geïntegreerde Vimeo-plugin wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Dit zal Vimeo vertellen welke van onze pagina's u heeft bezocht. Vimeo kent uw IP-adres ook als u niet bent ingelogd op het videoportaal of daar geen account heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar servers van het videoportaal in de VS. Vimeo kan uw surfgedrag direct toewijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen.

Voor meer informatie over de manier waarop wij met gebruikersgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Privacybeleid voor het gebruik en genot van Facebook

We hebben onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via onder andere vriendenverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door het betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van het betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plugins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE . In het kader van dit technische proces verkrijgt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van uw verblijf op onze website welke specifieke pagina van onze website u bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en via Facebook uw respectieve Facebook-account. Als u op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of als u een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via het Facebook-component altijd de informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht en dat u bij Facebook bent ingelogd op het moment dat u onze website bezoekt, ongeacht of u op het Facebook-component klikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie op deze manier aan Facebook wordt overgedragen, kan Facebook de overdracht verhinderen door u toe te staan uit te loggen van uw Facebook-account voordat u onze website bezoekt.

Het gepubliceerde gegevensbeleid van Facebook, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingen Facebook biedt om de privacy van de persoon in kwestie te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene toegang heeft gekregen tot een website (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Deze toevoeging wordt door Google gebruikt om het IP-adres van de internetverbinding van de betrokken persoon in te korten en te anonimiseren als de toegang tot onze internetpagina's afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics component is het analyseren van de stroom van bezoekers van onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen over de activiteiten op onze website en om andere diensten in verband met het gebruik van onze website te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door het betreffende onderdeel van Google Analytics gevraagd om gegevens aan Google door te geven voor online analyse. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betreffende persoon, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en om vervolgens provisieverklaringen mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de plaats van herkomst van de toegang en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokken persoon. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke informatie die in het kader van het technische proces is verzameld, met derden delen.

De betrokken persoon kan te allen tijde de instelling van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou Google er ook van weerhouden om een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene te plaatsen. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien kan de betrokkene zich verzetten tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Om dit te doen, moet de persoon in kwestie een add-on voor zijn browser downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan internetpagina's naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een tegenstrijdigheid beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de add-on voor de browser wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokken persoon of door een andere persoon die onder zijn/haar controle staat, kan de add-on voor de browser opnieuw worden geïnstalleerd of geactiveerd.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/analytics/terms/de.html Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .


Google Remarketing Privacybeleid voor het gebruik en het gebruik van Google Remarketing

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Google Remarketing diensten geïntegreerd in deze website. Google Remarketing is een Google AdWords-functie die een bedrijf in staat stelt om advertenties weer te geven aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf zijn geweest. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te maken en daarmee advertenties te tonen die interessant zijn voor de internetgebruiker.

De diensten van Google Remarketing worden beheerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google Remarketing is om advertenties weer te geven die relevant zijn voor uw interesses. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties weer te geven via het Google advertentienetwerk of op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. De instelling van cookies stelt Google in staat om bezoekers van onze website te herkennen die vervolgens websites bezoeken die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer een website wordt bezocht waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de belangen van de gebruiker.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de internetpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Daarom worden bij elk bezoek aan onze website persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke informatie die in het kader van het technische proces is verzameld, met derden delen.

De betrokken persoon kan te allen tijde de instelling van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou Google er ook van weerhouden om een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene te plaatsen. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de belangengerelateerde reclame van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene toegang krijgen tot de link www.google.de/settings/ads vanuit een van de internetbrowsers die hij/zij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken.

Voor meer informatie en om het huidige privacybeleid van Google te bekijken, kunt u terecht op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Privacybeleid voor het gebruik van Google AdWords

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice die adverteerders in staat stelt om advertenties te serveren in zowel de resultaten van Google's zoekmachine als op het Google-advertentienetwerk. Google AdWords staat een adverteerder toe om vooraf gedefinieerde trefwoorden te definiëren die worden gebruikt om een advertentie weer te geven in Google's zoekmachine resultaten alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekwoord relevant zoekresultaat op te halen. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties via een automatisch algoritme en in overeenstemming met de vooraf gedefinieerde trefwoorden naar de relevante internetsites gedistribueerd.

Het bedrijf dat de Google AdWords-diensten exploiteert is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door advertenties te tonen op de websites van derden en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en door advertenties van derden op onze website te tonen.

Als een persoon via een Google-reclame onze website bereikt, wordt een zogenaamde conversie-cookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de persoon in kwestie door Google. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversie-cookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en dient niet om de persoon in kwestie te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversie-cookie gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, zijn geopend op onze website. Via de conversie-cookie kunnen zowel wij als Google bijhouden of een persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website is gekomen, een omzet heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die met behulp van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betreffende persoon kan identificeren.

De conversie-cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de internetpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Daarom worden bij elk bezoek aan onze website persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke informatie die in het kader van het technische proces is verzameld, met derden delen.

De betrokken persoon kan te allen tijde de instelling van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou Google er ook van weerhouden om een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene in te stellen. Bovendien kan een reeds door Google AdWords ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de belangengerelateerde reclame van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene toegang krijgen tot de link www.google.de/settings/ads vanuit een van de internetbrowsers die hij/zij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken.

Voor meer informatie en om het huidige privacybeleid van Google te bekijken, kunt u terecht op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Verzet tegen de gegevensverzameling van google

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld: deactiveer Google Analytics.

Meer informatie over het gebruik van de gebruikersgegevens door Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van PayPal

Onze website maakt betaling via PayPal mogelijk. De betalingsdienstaanbieder is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u met PayPal betaalt, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgegeven.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking om een contract uit te voeren). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. De gegevensverwerking in het verleden blijft effectief in het geval van herroeping.

Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Klarna

Onze website maakt betaling via Klarna mogelijk. De betalingsdienst wordt geleverd door Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Bij de betaling met Klarna (Klarna kassa-oplossing) verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Details zijn te vinden in Klarna's privacybeleid op: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna gebruikt cookies om de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Deze optimalisatie vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen op uw apparaat. Klarna-cookies blijven op uw terminal totdat u ze verwijdert. Meer informatie over het gebruik van Klarna-cookies is te vinden op: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

De overdracht van uw gegevens aan Klarna is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. De gegevensverwerking in het verleden blijft effectief in het geval van herroeping.

Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Sofortüberweisung

Onze website maakt de betaling via "Sofortüberweisung" mogelijk. De aanbieder van de betalingsservice is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Met behulp van de "Sofortüberweisung"-procedure ontvangen wij van Sofort GmbH een betalingsbevestiging in real time en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen.

Bij betaling per "Sofortüberweisung" worden uw PIN en TAN naar Sofort GmbH verzonden. De betalingsprovider logt in op uw online bankrekening, controleert automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving uit. Een onmiddellijke bevestiging van de transactie volgt. Uw omzet, de kredietlijn van uw rekening-courantkrediet en het bestaan van andere rekeningen en hun tegoeden worden ook automatisch gecontroleerd na het inloggen.

De overdracht aan Sofort GmbH omvat naast PIN en TAN ook betalingsgegevens en persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Deze gegevensoverdracht is nodig om uw identiteit zonder twijfel vast te stellen en om fraudepogingen te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH is gebaseerd op art. 6 lid 1 liter DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 liter DSGVO (verwerking tot uitvoering van een overeenkomst). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. De gegevensverwerking in het verleden blijft effectief in het geval van herroeping.

Details over de betaling door Sofortüberweisung zijn te vinden op: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Laatste update: 15.12.2018

Laatst bekeken