E-Mail Blitzversand
meer dan 100.000 tevreden klanten
tevredenheidsgarantie
Service-hotline: 0800 2633100

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden (per 31.05.2019)


het MSOfficehandel UG (beperkte aansprakelijkheid)
Jahnstr. 1, 31162 Bad Salzdetfurth, Duitsland.

§ 1 Werkingssfeer en aanbieder

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u in de online shop van MSOfficehandel UG (haftungsbeschränkt), vertegenwoordigd door de directeur Faruk Ferizai, Jahnstraße 1, 31162 Bad Salzdetfurth, plaatst.

(2) De in onze onlineshop aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor kopers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en ondernemers.

a) Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

b) Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met handelingsbekwaamheid die handelt in de uitoefening van haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een juridische transactie.

(3) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op basis van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn derhalve ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties met bedrijven, ook als deze niet uitdrukkelijk opnieuw zijn overeengekomen. Het opnemen van algemene voorwaarden van een klant die in tegenspraak zijn met of een aanvulling vormen op onze algemene voorwaarden is nu al in tegenspraak met onze algemene voorwaarden.

(4) De contracttaal is uitsluitend Duits.

(5) U kunt de huidige Algemene Voorwaarden opvragen en afdrukken op de website https://www.blitzhandel24.de/agb.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) De presentatie van de goederen in de online shop vormt geen bindende aanvraag voor het sluiten van een koopovereenkomst. Het is eerder een niet-bindende aanvraag om goederen te bestellen in de online shop.

(2) Door te klikken op de knop ["Bestel nu onder voorbehoud van betaling"/"Koop"] dient u een bindend aankoopbod in. Direct voor het plaatsen van deze bestelling kunt u de bestelling nogmaals controleren en eventueel corrigeren.

(3) Het aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst wordt door ons binnen twee weken aanvaard; wordt het aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst niet aanvaard, dan wordt het aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst afgewezen. De overeenkomst komt pas tot stand door het indienen van de verklaring van aanvaarding, die met een afzonderlijke e-mail (orderbevestiging) wordt verzonden.

(4) De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst ook tot stand komt wanneer de klant de goederen via een eventuele betalingsdienst (Paypal) betaalt, de betaling door ons is aanvaard en een orderbevestiging door ons is verzonden.

(5) De contractueel verschuldigde diensten (goederen, prijs) vloeien voort uit de bevestiging van de koopovereenkomst (orderbevestiging), de gesloten overeenkomst of de factuur.

(6) De aankoopprijs is onmiddellijk opeisbaar. Indien en voor zover wij de levertijden schriftelijk bevestigen, zijn dit concrete levertijden. Vanwege het grote aantal onberekenbaarheden (toeleveranciers, infrastructuur, etc.) zijn wij alleen aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd als wij onze aansprakelijkheid hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk en individueel hebben bevestigd. De levertijden zijn over het algemeen bindend.

(7) Indien een tijdige uitvoering van de bestelling niet mogelijk is, wordt u onmiddellijk nadat wij kennis hebben gekregen van de vertraging in de levering of de niet-levering, hiervan op de hoogte gesteld. U heeft het recht om het contract op te zeggen en een terugbetaling te ontvangen voor de reeds geleverde diensten (geld).

(9) Diensten, installatiehulpmiddelen of het ter beschikking stellen van een kopie van de voor de installatie geschikte software zijn uitdrukkelijk niet het voorwerp van de overeenkomst. Deze diensten worden geleverd door de fabrikant van de gekochte software.

(10) Gebruikersdocumentatie wordt over het algemeen door de fabrikant verstrekt; indien dit niet het geval is, zullen wij u helpen bij het verkrijgen van de documentatie of deze aan u beschikbaar stellen. In dit geval is alleen documentatie in het Duits verschuldigd.

§ 3 Prijzen

De prijzen op de productpagina's zijn inclusief de wettelijke btw van momenteel 19 procent en andere prijscomponenten.

§ 4 Betalingsvoorwaarden; Verzuim

(1) De betaling vindt naar keuze plaats door Vorkasse, Paypal of berekening.

a) Bij het selecteren van de betaalmethode voor vooruitbetaling, geven wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging. Na ontvangst van de betaling leveren wij de goederen.

b) Bij betaling met PayPal heeft u de keuze: Paypal, automatische incasso en creditcard. Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online provider PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal in L-2449 Luxemburg (PayPal). Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u zich daar registreren of eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te starten. Tijdens het bestelproces ontvangt u meer informatie. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna automatisch uitgevoerd door PayPal. De AGB van Paypal kunt u hier zien: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=de_DE .

c) In het geval van vooruitbetaling, verkrijgen wij informatie over uw kredietwaardigheid van een dienstverlener om ons kredietrisico in te schatten. U kunt een evaluatie van uw kredietwaardigheid vermijden door een andere betaalmethode te kiezen. Indien de beoordeling van uw kredietwaardigheid voor ons voldoende is, zullen wij de goederen onmiddellijk leveren; u betaalt de factuur na ontvangst van de factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. De mogelijkheid om op factuur te betalen wordt binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling door ons bevestigd of geweigerd.

(2) Wij zijn verantwoordelijk voor de keuze van de beschikbare betalingsmethoden. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om u alleen geselecteerde betalingsmethoden aan te bieden, bijvoorbeeld vooruitbetaling alleen om ons kredietrisico te dekken.

(3) Als u met een betaling achterstallig bent, bent u de wettelijke vertragingsrente verschuldigd ten bedrage van 5 procentpunten boven de basisrentevoet. Voor elke aanmaningsbrief die u na het verstrijken van het verzuim ontvangt, wordt u een aanmaningstarief van 2,50 EUR aangerekend, tenzij in het individuele geval een lagere of hogere schade wordt aangetoond.

(4) Meer informatie is hier te vinden: https://www.blitzhandel24.de/versand-und-zahlungsbedingungen

Klarnas betaalmogelijkheden

In samenwerking met Klarna Bank AB (publiceer) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betaalmogelijkheden. De betaling zal worden overgemaakt aan Klarna:

  • Automatische incasso: De debitering vindt plaats na verzending van de goederen. De tijd wordt u per e-mail meegedeeld. Meer informatie is te vinden op hier .
  • Creditcard (Visa/Mastercard): beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk en Zweden. De afschrijving gebeurt na verzending van de goederen of tickets / beschikbaarheid van de dienst of in het geval van een abonnement volgens de meegedeelde tijden.
  • Sofortüberweisung: verkrijgbaar in Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Nederland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

Het gebruik van de betaalmethoden factuur, termijnaankoop en automatische incasso vereist een positieve kredietbeoordeling. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarnas zijn te vinden op hier . Voor algemene informatie over Klarna kunt u contact opnemen met hier . Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie die wordt verstrekt in het kader van Klarnas Privacybeleid behandeld.

§ 5 Verrekening/Behoud van verrekening/Behoud van rechten

(1) U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvordering wettelijk is vastgesteld, niet door ons wordt betwist of erkend of een nauwe synallagmatische relatie met onze vordering heeft.

(2) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§ 6 Levering

(1) Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering van de goederen plaats door

a) een link waarmee de bestelde goederen kunnen worden gedownload op het door u gekozen opslagmedium;

b) of verzending van een opslagmedium;

c) of door het overhandigen van een cijfercode die nodig is om de software te activeren (productcode, installatie-ID, product-ID, product-ID, enz.).

(2) Het is de verantwoordelijkheid van de klant om geschikte software aan te bieden waarmee bestanden en inhoud op de juiste wijze kunnen worden geopend, bewerkt en afgedrukt.

§ 7 Annuleringsbeleid

(1) Indien u een consument in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) bent, d.w.z. de aankoop doet voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan uw commerciële activiteit of uw zelfstandige beroepsactiviteit, heeft u het recht van herroeping volgens de volgende bepalingen.

herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn gaat in op de datum waarop u of een andere derde dan de door u aangewezen vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u

MSOfficehandel UG (beperkte aansprakelijkheid),

Jahnstr. Een,

31162 Bad Salzdetfurth

E-mail: shop@blitzhandel24.de

Telefoon +49 800 1100077

u door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model intrekkingsformulier, dat niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.


Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardleverancier die wij aanbieden). Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betaalmiddelen gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

We kunnen weigeren om de terugbetaling te weigeren totdat we de Goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welke van de twee het eerst komt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons of aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

Zij zijn slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om hun aard, eigenschappen en functionaliteit te onderzoeken.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Aan

Bedrijf:

Adres:

E-mail:

Fax:

Ik/wij (*) verklaar hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*):

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en):

Adres van de consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen voor papieren communicatie)

afspraak

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op

- Levering van goederen die niet vooraf worden geleverd en waarvan de vervaardiging wordt bepaald door een individuele keuze of bestemming van de consument of die duidelijk toe te schrijven zijn aan de persoonlijke smaak van de consument.

zijn afgestemd op de behoeften van de consument, of

- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

(3) Een herroepingsrecht volgens § 356 lid 5 BGB vervalt bij een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager staat, wanneer de ondernemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, nadat de consument er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de ondernemer met de uitvoering van de overeenkomst vóór het verstrijken van de herroepingstermijn begint en heeft bevestigd dat hij door zijn instemming met de uitvoering van de overeenkomst zijn herroepingsrecht verliest.

§ 8 Garantie

(1) Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn uw garantieclaims onderworpen aan de wettelijke bepalingen van de Duitse koopwet (§§ 433 e.v. BGB).

(2) Voor de garantie gelden de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de verjaringstermijn van twee jaar conform § 438 lid 1 nr. 3 BGB.

(3) Als u een ondernemer in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) bent, gelden de wettelijke bepalingen met de volgende wijzigingen:

- Voor de kwaliteit van de goederen zijn alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant bindend, maar niet de publieke lof en uitspraken en andere reclame van de fabrikant.

- U bent verplicht de goederen onmiddellijk en met de nodige zorgvuldigheid te inspecteren op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit en ons binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen op de hoogte te stellen van duidelijke gebreken. Tijdige verzending is voldoende om de deadline te halen. Dit geldt ook voor verborgen gebreken die later na de ontdekking worden ontdekt. De aanspraak op garantie is uitgesloten in geval van schending van de inspectie- en garantieplicht en het melden van gebreken.

- In geval van gebreken geven wij naar onze keuze garantie door reparatie of vervanging (nakoming achteraf). In geval van verbetering zijn wij niet verplicht de hogere kosten te dragen die voortvloeien uit het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, op voorwaarde dat het vervoer niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

- Als de aanvullende prestatie twee keer mislukt, kunt u een korting op de aankoopprijs eisen of naar eigen goeddunken de overeenkomst opzeggen.

- De garantieperiode is één jaar na levering van de goederen.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

(1) De goederen blijven ons eigendom tot aan de volledige betaling.

(2) Indien en voor zover u in de met ons gesloten koopovereenkomst als ondernemer heeft gehandeld, behouden wij ons de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van alle vorderingen uit hoofde van de lopende zakelijke relatie.

De klant mag de voorbehoudsgoederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien, worden door de klant vooraf ter hoogte van het factuurbedrag aan ons overgedragen, ongeacht de combinatie of vermenging van de voorbehoudsgoederen met een nieuwe zaak. Wij aanvaarden deze opdracht. De klant blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen de vorderingen ook zelf innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Indien de klant in strijd met de overeenkomst handelt, hebben wij het recht om ons terug te trekken uit de overeenkomst en de teruggave van de goederen te eisen.

§ 10 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid en in overeenstemming met de productaansprakelijkheidswet. Bij lichte nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid van personen.

(2) In geval van lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de uitvoering essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarop u regelmatig kunt vertrouwen (hoofdverplichting). De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is beperkt tot het bedrag van de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van onze plaatsvervangers.

§ 11 Auteursrecht en gebruiksrechten

(1) Alle door de verkoper geleverde digitale inhoud is auteursrechtelijk beschermd.

(2) De klant verwerft een onbeperkt, eenvoudig en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, dat uitsluitend voor niet-commercieel gebruik in overeenstemming met de licentievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant wordt verleend. Er worden geen exploitatierechten toegekend aan de klant. In het bijzonder is het hem niet toegestaan de verworven titels geheel of gedeeltelijk digitaal of in gedrukte vorm te verspreiden (§ 17 UrhG), openbaar toegankelijk te maken (§ 19a UrhG) of op enige andere wijze aan derden door te geven. Het recht tot reproductie (§ 16 UrhG) is beperkt tot reproductiehandelingen die uitsluitend voor eigen gebruik zijn bestemd.

(3) De toekenning van de gebruiksrechten door de verkoper is afhankelijk van de opschortende voorwaarde van de volledige betaling van de aankoopprijs.

(4) De gebruiker is niet gerechtigd om auteursrechtvermeldingen, handelsmerken of andere wettelijke voorbehouden uit de goederen te verwijderen.

(5) Verkoper heeft het recht de voor download ter beschikking gestelde digitale inhoud met zichtbare en onzichtbare markeringen individueel te personaliseren, zodat de oorspronkelijke koper in geval van misbruik kan worden opgespoord en vervolgd.

(6) Bij ongeoorloofd gebruik van de digitale inhoud door de besteller of door een derde is de besteller verplicht om per overtreding een door ons te bepalen contractuele boete te betalen, die door ons naar onze redelijke beoordeling wordt vastgesteld en in geval van een geschil door de bevoegde rechtbank wordt gecontroleerd.

§ Artikel 12 Regeling van geschillen

(1) De Europese Commissie stelt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform) ter beschikking, dat toegankelijk is op https://www.ec.europa.eu/consumers/odr U kunt ons e-mailadres vinden in onze opdruk. Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan de geschillenregeling.

§ 13 Slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen ons en u is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, "UN Sales Convention"). Dwingende bepalingen van het land waar u gewoonlijk verblijft, blijven onaangetast door de keuze van het recht.

(2) Voor zover wettelijk toegestaan, is de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met contracten tussen ons en u de statutaire zetel van MSOfficehandel UG.

Om de PDF-bestanden te bekijken en af te drukken heeft u een PDF-viewer nodig. Dit kan uw browser zijn (Firefox, Chrome, etc.), of de gratis Adobe Acrobat Reader.

Klik hier om de Adobe Acrobat Reader te downloaden.

Laatst bekeken