Gratis hotline 0800 2633100
 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Recht van herroeping
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Het verlenen van gebruiksrechten voor digitale inhoud
 7. Verlening van gebruiksrechten voor licentiesleutels
 8. Eigendomsvoorbehoud
 9. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 10. Inwisseling van actiecoupons
 11. Toepasselijk recht
 12. Bevoegde rechtbank
 13. Gedragscode
 14. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) van Blitzhandel24 GmbH (hierna "Verkoper" genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen, die een consument of ondernemer (hierna "Klant" genoemd) met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop getoonde goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij afgewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Voor overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud zijn deze AV van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Voor contracten voor de levering van licentiesleutels zijn deze AV van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verkoper is verplicht een licentiesleutel te verstrekken voor het gebruik van de door hem beschreven software of inhoud en de contractueel overeengekomen rechten op het gebruik van de betreffende software of inhoud te verlenen. De klant verwerft geen intellectuele eigendomsrechten op de software of de inhoud. De desbetreffende productbeschrijving in de onlineshop van de verkoper is bepalend voor de kwaliteit van de software of de inhoud.

1.4 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Ondernemer in de zin van deze ABV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.5 Digitale inhoud in de zin van deze AV zijn alle gegevens die niet op een fysieke gegevensdrager staan, die in digitale vorm worden geproduceerd en door Verkoper worden verstrekt in het kader van het verlenen van bepaalde, in deze AV nader geregelde gebruiksrechten.

1.6 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2) Sluiting van het contract

2.1 De in de onlineshop van de verkoper opgenomen productbeschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een wettelijk bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per fax, e-mail, post of online contactformulier aan de verkoper voorleggen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien meerdere van de genoemde alternatieven beschikbaar zijn, wordt de overeenkomst gesloten op het moment dat een van de genoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Afnemer niet binnen de genoemde termijn accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de Afnemer niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Indien een door PayPal aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt door middel van een betaalmethode die door PayPal wordt aangeboden en die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper dat hij het aanbod van de klant accepteert op het moment dat de klant op de knop klikt om het bestelproces af te ronden.

2.5 Indien de betaalmethode "Amazon Payments" wordt geselecteerd, zal de betalingsverwerking worden uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "Amazon" genoemd), met inachtneming van de gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe, die kan worden bekeken op https://payments.amazon.de/help/201751590. Indien de klant "Amazon Payments" selecteert als betaalmethode in het kader van het online bestelproces, zal hij tegelijkertijd ook een betalingsopdracht aan Amazon geven door op de knop ter afsluiting van het bestelproces te klikken. In dit geval verklaart de verkoper hierbij het aanbod van de klant te aanvaarden op het moment dat de klant de betalingstransactie initieert door op de knop ter afsluiting van het bestelproces te klikken.

2.6 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de klant gestuurd, nadat de klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen deze door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount gratis worden ingezien door het invoeren van de bijbehorende inloggegevens.

2.7 Vóór de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarbij de weergave op het scherm wordt vergroot. Binnen het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8 De Duitse en Engelse taal zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.

2.9 De orderverwerking en het contact worden meestal per e-mail en geautomatiseerde orderverwerking uitgevoerd. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verstuurd om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsinstructie van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de opgegeven prijzen totale prijzen inclusief de wettelijke BTW. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de desbetreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten worden gemaakt die niet voor rekening van de verkoper komen en die voor rekening van de klant komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten voor het overmaken van geld via kredietinstellingen (bijv. transfervergoedingen, wisselkoersvergoedingen) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overdracht van geld als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie gaat, maar de klant de betaling vanuit een land buiten de Europese Unie verricht.

4.3 De klant wordt in de online shop van de verkoper op de hoogte gebracht van de betalingsmogelijkheden.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.5 Indien de betalingsmethode "ONMIDDELLIJK" wordt gekozen, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "ONMIDDELIJK" genoemd). Om het factuurbedrag via "ONMIDDELLIJK" te kunnen betalen, moet de klant een online-bankrekening hebben die is geactiveerd voor deelname aan "ONMIDDELLIJK", moet hij zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan "ONMIDDELLIJK" bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door "ONMIDDELLIJK" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de "IMMEDIATE" betaalmethode is te vinden op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Indien gekozen wordt voor een betaalmethode die via de "mollie" betaaldienst wordt aangeboden, wordt de betalingstransactie verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna te noemen "mollie"). De individuele betaalmethoden die via mollie worden aangeboden, worden in de onlineshop van de verkoper aan de klant gecommuniceerd. Voor de verwerking van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betalingsdiensten waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarvan de klant zo nodig apart op de hoogte wordt gesteld. Meer informatie over "mollie" is beschikbaar op het internet op https://www.mollie.com/de/.

4.7 Indien de betalingswijze "aankoop op rekening" wordt gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval dient de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de betalingsmethode Factuuraankoop slechts tot een bepaald opdrachtvolume aan te bieden en deze betalingsmethode te weigeren indien het opgegeven opdrachtvolume wordt overschreden. In dit geval zal de verkoper de klant informeren over een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop. Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor om bij de keuze van de betaalmethode "aankoop op rekening" een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is.

4.8 Indien de betaalmethode "PayPal Direct Debit" wordt geselecteerd, zal PayPal het factuurbedrag van de bankrekening van de klant incasseren nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet voor het verstrijken van de termijn voor het verstrekken van informatie vooraf namens de verkoper. Pre-notificatie is elke communicatie (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant die een debitering via de SEPA-incasso aankondigt. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd omdat er onvoldoende geld op de rekening staat of omdat er onjuiste bankgegevens zijn verstrekt, of indien de klant bezwaar maakt tegen de incasso, hoewel hij daar geen recht op heeft, draagt de klant de kosten die voortvloeien uit de terugboeking door de betreffende bank als hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.9 Indien een betalingsmethode wordt gekozen die door de betalingsdienst "Klarna" wordt aangeboden, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Voor meer informatie en de voorwaarden van Klarna verwijzen wij u naar de betalingsinformatie van de verkoper, die beschikbaar is op het volgende internetadres

https://blitzhandel24.nl/verzending-en-betalingsvoorwaarden

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De levering van de goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders is overeengekomen. Het in de orderverwerking van de verkoper aangegeven afleveradres is bepalend voor de transactie.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper hierdoor maakt. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is de bepaling in de herroepingsinstructie van de verkoper van toepassing op de kosten van de retourzending.

5.3 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 Digitale inhoud wordt uitsluitend in elektronische vorm aan de klant ter beschikking gesteld, en wel als volgt:

 • via download
 • per e-mail

5.5 De licentiesleutels worden als volgt aan de klant verstrekt:

 • per e-mail
 • per post

6) Verlening van gebruiksrechten voor digitale inhoud

6.1 Tenzij anders vermeld in de beschrijving in de online shop van de verkoper, verleent de verkoper de klant het niet-exclusieve recht om de aangeboden inhoud te gebruiken voor privé- en zakelijke doeleinden, onbeperkt in tijd en plaats.

6.2 De overdracht van de inhoud aan derden of het maken van kopieën voor derden buiten het kader van deze algemene voorwaarden is niet toegestaan, tenzij de verkoper heeft ingestemd met een overdracht van de contractuele licentie aan de derde.

6.3 Het verlenen van rechten gaat pas in wanneer de klant de contractueel verschuldigde vergoeding volledig heeft betaald. De verkoper kan het gebruik van de inhoud van de overeenkomst voor die tijd ook voorlopig toestaan. Een dergelijke voorlopige toestemming houdt geen overdracht van rechten in.

7) Verlening van gebruiksrechten voor licentiesleutels

7.1 De meegeleverde licentiesleutel geeft de klant het recht om de software of de inhoud die blijkt uit de desbetreffende productbeschrijving te gebruiken in de mate die daar is beschreven.

7.2 Het verlenen van rechten gaat pas in wanneer de klant de verschuldigde vergoeding volledig heeft betaald.

8) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich het eigendomsrecht van de geleverde goederen voor tot aan de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

9) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

9.1 Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

9.2 Voor gebruikte goederen geldt een afwijking van deze regel: Garantieclaims zijn uitgesloten als het gebrek pas na één jaar na levering van de goederen ontstaat. Gebreken die zich binnen een jaar na levering van de goederen voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden opgeëist. De verkorting van de aansprakelijkheidsperiode tot één jaar is echter niet van toepassing.

 • voor goederen die voor een gebouw zijn gebruikt in overeenstemming met hun normale gebruik en die de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • voor vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten van de klant, en
 • in het geval dat de verkoper het defect frauduleus heeft verborgen.

9.3 De klant wordt verzocht een klacht in te dienen over geleverde goederen met duidelijke transportschade aan de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

10) Inwisseling van promotiebonnen

10.1 Vouchers die in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur gratis door de Verkoper worden uitgegeven en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "campagnevouchers"), kunnen alleen in de online shop van de Verkoper en alleen binnen de aangegeven periode worden ingewisseld.

10.2 Individuele producten kunnen van de promotievoucher worden uitgesloten als de inhoud van de promotievoucher een overeenkomstige beperking met zich meebrengt.

10.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Een latere regeling is niet mogelijk.

10.4 Per bestelling kan slechts één promotiebon worden ingewisseld.

10.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de waardebon. Eventueel resterend krediet wordt door de verkoper niet terugbetaald.

10.6 Indien de waarde van de promotiebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betalingsmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

10.7 Het creditsaldo van een promotiebon wordt niet in contanten uitbetaald en draagt ook geen rente.

10.8 De waardebon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die hij met de waardebon heeft betaald in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht geheel of gedeeltelijk retourneert.

10.9 De promotiebon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met ontladingseffect uitvoeren aan de respectieve eigenaar die de promotiebon in de onlineshop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft met betrekking tot de niet-toestemming, handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van toestemming om de respectievelijke eigenaar te vertegenwoordigen.

11) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de wetten op de internationale aankoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

12) Bevoegde rechtbank

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of de vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de klant.

13) Gedragscode

14) Alternatieve geschillenbeslechting

14.1 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of servicecontracten waarbij een consument betrokken is.

14.2. De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Om de PDF-bestanden te bekijken en af te drukken heeft u een PDF-viewer nodig. Dit kan uw browser zijn (Firefox, Chrome, etc.) of de gratis Adobe Acrobat Reader.

Klik hier om de Adobe Acrobat Reader te downloaden.

Laatst bekeken