Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Voorwerp van het contract
 3. Sluiting van het contract
 4. Herroepingsrecht
 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 6. Levering van de software
 7. Levering van licentiesleutels
 8. Verlening van gebruiksrechten voor software
 9. Verlening van gebruiksrechten voor licentiesleutels
 10. Verplichtingen van de klant om mee te werken
 11. Aansprakelijkheid voor gebreken
 12. Aansprakelijkheid
 13. Toepasselijk recht
 14. rechtsgebied
 15. Alternatieve geschillenbeslechting
 16. Gedragscode

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "AV") van MSOfficehandel UG (haftungsbeschränkt) (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van software in digitale vorm, die een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden softwareproducten (hierna te noemen "Software"). Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij afgewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

1.3 Ondernemer in de zin van deze ABV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid, die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

1.4. Voor contracten voor de levering van licentiesleutels zijn deze AV van overeenkomstige toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

2) Voorwerp van het contract

2.1 In het geval van overeenkomsten voor de levering van software is de verkoper de overdracht van de door hem aan de klant aangeboden software in digitale vorm verschuldigd, waarbij bepaalde gebruiksrechten worden verleend.

2.2 Bij overeenkomsten voor de levering van licentiesleutels is de verkoper verplicht een licentiesleutel in digitale vorm ter beschikking te stellen voor het gebruik van de door hem beschreven software en de toekenning van de contractueel overeengekomen rechten op het gebruik van de betreffende software.

2.3 De klant verwerft geen intellectuele eigendomsrechten op de software. De broncode van de software maakt geen deel uit van de meegeleverde software.

2.4 De desbetreffende productbeschrijving in de onlineshop van de verkoper is bepalend voor de kwaliteit van de door de verkoper geleverde software. De verkoper is geen verdere kwaliteit van de software verschuldigd.

2.5 De installatie maakt geen deel uit van het contract. De verkoper verwijst in dit verband naar de installatiehandleiding. Dit geldt met name voor de hardware- en softwareomgeving waarin de software wordt gebruikt.

2.6 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, ontvangt de klant geen aanvullende ondersteunende diensten van de verkoper, zoals updates van de gekochte softwareversie (Updates) of individuele toepassingsondersteuning.

3) Sluiting van het contract

3.1 De in de online shop van de verkoper beschreven softwareproducten vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant te doen.

3.2 De klant kan het aanbod indienen via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Na het plaatsen van de geselecteerde software in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de software in de winkelwagen door op de knop ter afsluiting van het bestelproces te klikken.

3.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde software aan de klant te overhandigen, waarbij de toegang tot de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van de genoemde alternatieven zijn, wordt de overeenkomst gesloten op het moment dat een van de genoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Afnemer niet binnen de genoemde termijn accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de Afnemer niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

3.4 Als de betalingsmethode "PayPal Express" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant tijdens het online bestelproces "PayPal Express" als betaalmethode kiest, plaatst hij/zij ook een betalingsopdracht bij PayPal door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper, in afwijking van artikel 2.3, de aanvaarding van het aanbod van de klant op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door op de knop ter afsluiting van het bestelproces te klikken.

3.5 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd, nadat de klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen deze door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount gratis worden ingezien door het invoeren van de bijbehorende inloggegevens.

3.6 Voorafgaand aan de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarbij de weergave op het scherm wordt vergroot. Binnen het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

3.7 Alleen de Nederlandse taal is beschikbaar voor het sluiten van een contract.

3.8 De orderverwerking en het contact worden meestal per e-mail en geautomatiseerde orderverwerking uitgevoerd. De klant moet zich ervan vergewissen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle door de verkoper verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

4) Herroepingsrecht

Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht. Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vindt u in de herroepingsinstructies van de verkoper.

5) Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de opgegeven prijzen totale prijzen inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

5.2 Bij leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen, waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen, verdere kosten worden gemaakt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten voor het overmaken van geld via kredietinstellingen (bijv. transfervergoedingen, wisselkoersvergoedingen) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overdracht van geld als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie gaat, maar de klant de betaling vanuit een land buiten de Europese Unie verricht.

5.3 De betalingsoptie(s) wordt/worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper.

5.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

5.5 Als de betalingsmethode "PayPal" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg onder de voorwaarden van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

5.6 Indien gekozen wordt voor de betalingswijze factuur aankoop, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval dient de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de betalingsmethode Factuuraankoop slechts tot een bepaald opdrachtvolume aan te bieden en deze betalingsmethode te weigeren indien het opgegeven opdrachtvolume wordt overschreden. In dit geval zal de verkoper de klant informeren over een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop. Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor om bij de keuze van de betaalmethode "aankoop op rekening" een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is.

6) Levering van de software

6.1 De verkoper zal de levering uitvoeren door de klant een digitale kopie van de software ter beschikking te stellen om deze via het internet te downloaden. Hiertoe stelt de verkoper de klant per e-mail een link ter beschikking waarmee de klant het downloaden van de digitale kopie kan starten en de kopie kan opslaan op een opslaglocatie naar keuze.

6.2 Het tijdstip waarop de software op het internet beschikbaar wordt gesteld om te downloaden en de klant hiervan op de hoogte wordt gesteld, is bepalend voor de naleving van eventuele leveringsdata.

7) Levering van licentiesleutels

De licentiesleutels worden als volgt aan de klant verstrekt:

 • via download
 • per e-mail

8) Verlening van gebruiksrechten voor software

Voor de inhoud en omvang van de betreffende softwarelicentie gelden de licentievoorwaarden van de betreffende softwarefabrikant, waarnaar de verkoper in de productbeschrijving expliciet verwijst.

9) Verlening van gebruiksrechten voor licentiesleutels

De meegeleverde licentiesleutel geeft de klant het recht om de software te gebruiken zoals beschreven in de betreffende productbeschrijving. Voor de inhoud en omvang van de betreffende softwarelicentie gelden de licentievoorwaarden van de betreffende softwarefabrikant, waarnaar de verkoper in de productbeschrijving expliciet verwijst.

10) Verplichtingen van de klant om mee te werken

10.1 De klant moet zich informeren over de essentiële functionele kenmerken van de software en draagt het risico of de software voldoet aan zijn wensen en behoeften. Het opzetten van een functionele hard- en softwareomgeving voor de software die voldoende gedimensioneerd is, zelfs rekening houdend met de extra belasting van de software, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.

10.2 De klant moet de instructies van de verkoper voor de installatie en bediening van de software in acht nemen.

10.3 De verkoper raadt de klant aan om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor het geval dat de software geheel of gedeeltelijk niet goed werkt (bijv. door dagelijkse gegevensback-ups, foutdiagnose, regelmatige controle van de resultaten van de gegevensverwerking) en om een passende back-up van zijn gegevens te maken voordat hij de software installeert.

11) Aansprakelijkheid voor gebreken

Indien de software defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Daarvan afwijkend:

11.1 Indien de klant handelt als ondernemer

 • de verkoper heeft de keuze van het type aanvullende prestatie;
 • bij nieuwe software bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de software;
 • de rechten en vorderingen wegens gebreken zijn in het algemeen uitgesloten voor gebruikte software;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw als er in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering wordt gedaan.

11.2 Indien de klant als consument handelt, wordt gebruikte software geacht defect te zijn met de volgende beperking: Reclamaties voor defecten zijn uitgesloten indien het defect pas na één jaar na levering van de software optreedt. Gebreken die zich binnen een jaar na levering van de software voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden opgeëist.

11.3 De beperkingen van de aansprakelijkheid en de verkorting van de termijnen die in de bovenstaande clausules zijn geregeld, zijn niet van toepassing.

 • voor vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten van de klant, en
 • in het geval dat de verkoper het defect frauduleus heeft verborgen.

11.4 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 445b BGB onaangetast.

11.5 Indien de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 HGB (Duits Wetboek van Koophandel), is de klant onderworpen aan de commerciële plicht tot onderzoek en kennisgeving van gebreken volgens § 377 HGB. Indien de klant de daar geregelde meldingsplichten niet nakomt, wordt de software geacht te zijn goedgekeurd.

12) Aansprakelijkheid

De Verkoper is jegens de Klant aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke aanspraken, met inbegrip van onrechtmatige vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten, als volgt

12.1. De verkoper is zonder beperking aansprakelijk om welke rechtsgrond dan ook.

 • in geval van opzet of grove nalatigheid,
 • in geval van opzettelijk of nalatig letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid,
 • op basis van een garantiebelofte, tenzij anders geregeld in dit verband,
 • als gevolg van verplichte aansprakelijkheid zoals onder de Wet op de productaansprakelijkheid.

12.2 Indien de verkoper door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voor het contract typische voorzienbare schade, tenzij in de bovenstaande bepaling een onbeperkte aansprakelijkheid is voorzien. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de overeenkomst volgens de inhoud ervan aan de verkoper oplegt om het doel van de overeenkomst te bereiken, waarvan de uitvoering essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.

12.3 Iedere verdere aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten.

12.4 Bovenstaande aansprakelijkheidsregels gelden ook voor de aansprakelijkheid van de verkoper voor zijn plaatsvervangers en wettelijke vertegenwoordigers.

13) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de wetten op de internationale aankoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

14) Bevoegde rechtbank

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of de vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de klant.

15) Alternatieve geschillenbeslechting

15.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting op internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of servicecontracten waarbij een consument betrokken is.

15.2. Verkoper is niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumentenarbitragecommissie.

16) Gedragscode

De verkoper heeft zich aan de volgende gedragscode onderworpen:

Om de PDF-bestanden te bekijken en af te drukken heeft u een PDF-viewer nodig. Dit kan uw browser zijn (Firefox, Chrome, etc.) of de gratis Adobe Acrobat Reader.

Klik hier om de Adobe Acrobat Reader te downloaden.

Laatst bekeken